Nabór wniosków w ramach II rundy trzeciego konkursu dla działania 1.1 POPC

 

Centrum Projektów Polska Cyfrowa jako Instytucja Pośrednicząca w ramach I Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 „Powszechny dostęp do szybkiego internetu”, działając na podstawie art. 40 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460 ze zm.), ogłosiło w trybie konkursowym nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach II rundy trzeciego konkursu dla Działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”.

W ramach II rundy trzeciego konkursu dla działania 1.1 dofinansowanie udzielane będzie projektom, które w największym stopniu przyczynią się do osiągnięcia celu szczegółowego I Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – „Powszechny dostęp do szybkiego internetu”. Cel ten będzie realizowany poprzez działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”.

Wsparcie może być udzielone na projekty realizowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, polegające na budowie sieci NGA zapewniających gwarantowaną przepustowość co najmniej 30 Mb/s do użytkownika końcowego.

Maksymalny poziom dofinansowania dla obszarów wskazanych w II rundzie trzeciego konkursu wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych projektu.

Maksymalna kwota dofinansowania: nie wyższa niż wskazana w dokumentacji konkursowej na dany obszar konkursowy.

Maksymalny okres realizacji projektu: 36 miesięcy.

Podmioty uprawnione do ubiegania się o udzielenie wsparcia: przedsiębiorcy telekomunikacyjni, zarówno z sektora MŚP jak i dużych przedsiębiorców, wskazani w § 3 pkt 1 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 września 2015 r. (Dz. U. z 2015 roku, poz. 1466 ze zm.) w sprawie udzielania pomocy na rozwój infrastruktury szerokopasmowej w ramach POPC na lata 2014-2020.

Lista obszarów kwalifikujących się do objęcia wsparciem jest dostępna na stronie internetowej CPPC.

Budżet i poziom dofinansowania: kwota środków przeznaczonych na II rundę konkursu wynosi 143 007 407,00 PLN (słownie: sto czterdzieści trzy miliony siedem tysięcy czterysta siedem, 00/100 złotych). Powyższe środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Druga runda konkursu będzie trwała od 4 października 2018 r. do 11 stycznia 2019 r.

UWAGA: Wnioski o dofinansowanie w ramach II rundy konkursu można składać do dnia 11 stycznia 2019 r. do godziny 23:59:59.

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się w Regulaminie Konkursu, udostępnionym elektronicznie na stronie internetowej www.cppc.gov.pl.